Khó khăn trong việc tìm kiếm kho chứa hàng, “Container kho” - Giải Pháp Tối Ưu