Khách sạn bằng container có thể chồng bao nhiêu tầng?